EROTICKÉ POVÍDKY

Erotické povídky povídka - S kamarádkou v lese

Úvod » Panici » S kamarádkou v lese

Komentáře (5) | Doporučit | Tisknout | 1982


S kamarádkou v leseHned, jak jsem pochopila, že mám skulinku na chlapc?v pyj, jsem po n?m zatoužila. Pomohla mi tak trochu náhoda. S kamarádkou Ma?enkou jsme šly do lesíka s tím, že si tam vzájemn? prohlédneme své findi?ky a Ma?enka m? slíbila, že m? ukáže, jak si p?kn? dráždí sv?j pošt?vá?ek. Míste?ko jsme m?ly hezké, od nikud sem nebylo vid?t, ale my vid?ly všude. Ma?enka cht?la, abychom se svlékly zcela do naha a tak jsem ji poslechla a sundala si tri?ko i kra?asy s kalhotkami. Ulehly jsme vedle sebe do mechu a Ma?enka rozev?ela svá stehýnka. Já ji následovala a když si Ma?enka prstíkem sáhla mezi stydké pysky a sladce vzdychla cítila jsem i já podivné svrb?ní v této ?ásti svého t?lí?ka. Musím podotknout, že m? bylo necelých t?ináct let a svoji prcinku jsem si takhle podrobn? zkoumala poprvé.
„D?lej to jako já!“ vyzývala m? kamarádka.
Poslechla jsem ji a opatrn? jsem si dala prst ke št?rbince. Byla vlhká! Zajela jsem jim mali?ko mezi pysky a zase cukla zp?t. Taková zvláštní vlnka projela mým t?lem a já se jen zat?ásla. Líbilo se m? to. Znova jsem prstíkem vnikla mezi stehna, tentokrát hloub?ji. Až jsem zavýskla takovým neznámým pocitem slasti, protože jsem p?ímo narazila na špi?ku pošt?vá?ku.
„Rozhr? si laclíky a podívej se na svého frajt?íka!“ ?ekla m? Ma?enka.
Opatrn? jsem si je rozhrnula dv?ma prsty a nahmátla malou bambulku. Když jsem ji stiskla, málem jsem se po??rala slastí. Bylo to n?co fantastického.
„Aáách, to je nádhera!“ ?ekla jsem nahlas.
„Vi?, a co teprve, když ti ho laská kluk!?“ ?ekla mi Maruška.
„Ty bys sis nechala od kluka sahat do prciny, jó?“ zeptala jsem se ji.
„Pro? né, víš jak je to hezké? Bráška je jemný a ví, ze m? nesmí ublížit. Už m? prstem napínal i panenskou blánu a chce m? ji protrhnout. Toho se zatím bojím, ale šulínka mu už bez problém? vyhoním!“ ?íká mi Ma?enka.
Žasnu, má to ta holka št?stí, že má o rok staršího brášku. Já mam brášku taky, ale jsou mu teprve t?i roky. Ob?as ho dávám vy??rat a tak si do ruky jeho pin?oura vezmu a jemn? mu ho v ruce promnu, ale jen tak jemn? a nenápadn?, aby náhodou n?co ne?ekl našim. Má ho, tak mali?kého, nevím, co bych si s ním po?ala. Ma?enka m? ?íká, jak starším kluk?m penis tvrdne a jaké s tím mají potíže. Proto musí bráškovi pomáhat.
„Ty se máš!“ ?íkám ji. „Že máš staršího bráchu!“
„Klidn? ti to s ním domluvím, jestli chceš a on ti findi?ku prov?trá? Musela bys mu za to vyhonit rukou jeho fešáka! Je to, ale paráda!“ ?íká mi klidn? Ma?enka.
Nev?d?la jsem, co ji na to ?íct, Michala jsem znala, ale nikdy jsem se p?ed ním nesvlékala a nevím, jestli bych se nestyd?la. P?eci jen to je kluk! ?ekla jsem to proto Ma?ence a ona se jen usmála a pak ?ekla:
„Nevím, pro? by jsi se m?la styd?t, vždy? nahatí budete oba a je to celkem normální, že se kluk s holkou, v našem v?ku, pohlavn? laskají! Je to docela p?irozená v?c a bez ní by jsme tady, ani my, nebyly!“
Musela jsem uznat, že na jednu stranu má pravdu. Pokud nechci z?stat stará panna, musím s tím n?co ud?lat. „Tak jó, domluv mi to s Michalem a já to zkusím!“ ?ekla jsem ji.
Jen se na m? usmála a pískla na prsty. Za chvile?ku zapraskalo roští a p?iplazil se Michal. Celá jsem zrudla. Byla jsem nahá a on oble?en.
„Klárka souhlasí, m?žeš ji laskat jako laskáváš m? a ona si za to potom pohraje s tvým šulínkem!“ ?ekla mu Ma?enka. Michal se na m? podíval a usmál. V záp?tí se za?al taky svlékat a já poprvé uvid?la jeho tuhý pyj.
Až jsem se trochu polekala jeho velikosti. M?l ho alespo? 15. cm dlouhého, ale líbil se mi, byl takový jemný a když jsem si ho vzala do ruky, p?íjemn? se držel. Ani jsem mu ho necht?la pustit, ale jemu to nevadilo, klidn? a? mu ho prý vyhoním a on si potom pohraje s moji št?rbinkou! Ma?enka sed?la vedle a radila mi, jak si mám po?ínat, aby se mu to líbilo. Nejprve jsem mu ho musela jemn? v dlani stisknout a zcela sjet po n?m dol? a obnažit jeho hlavi?ku žaludu. Byla krásn? temn? rudá, nalitá krví, jak ?íkala Ma?enka. Na špi?ce se objevila malá kapi?ka ?eho si a Ma?enka povídala, že to je kapi?ka touhy. Ta se mu tam objevila proto, že po m? touží a líbí se mu co s jeho ?urá?kem d?lám! Za?ala jsem mu po n?m kmitat nahoru a dol?. Za?al slastn? vzdychat a Ma?ka m? pošeptala, že už brzy bude. Sice jsem nechápala jak bude, ale celkem m? to v tu chvíli bylo jedno. Pojednou jsem, ale ucítila jak mu v n?m zesílilo tepání a Michal zaúp?l. V tom okamžiku na m? z ?urá?ku n?co vyst?íklo a zasáhlo m? to na bradu a krk.
„Fuj, ty prasáku, koukni cos m? ud?lal!“ ?ekla jsem mu a pustila jeho pyj a za?ala si otírat ty cákance.
Ma?enka se jen smála a ?íkala mi, že on za to nem?že, že si za to m?žu sama a že to není nic špatného a že to klidn? mohu i olíznout. Mnohé dívky, prý semeno chlapc? polykají.
Já si to, ale ut?ela do kapesníku a do trávy. Ma?enka zatím dovyždímala jeho pindíka a ten splesknul. Byl najednou jen asi 5. cm veliký a položený mezi jeho stehny.
„Toho si nevšímej, on se mu zase postaví, ale musíš mu ukázat svoji škebli?ku. On si s ní pohraje a ty budeš výskat rozkoší, uvidíš!“ ?ekla mi Ma?enka.
Musela jsem se položit do mechu na záda a rozev?ít stehýnka. Nohy jsem p?i tom musela pokr?it v kolenou a rozhodit do stran. Tím se m? p?kn? otev?el prostor kolem puklinky a Michal se k ní pohodln? dostal.
„Má ji užší než ty!“ ?ekl Ma?ence a ta se jen usmála a ?ekla, že to je proto, že je to dnes poprvé, co ji n?kdo prcinku laská!
Ml?ela jsem a tak trošku jsem se styd?la, že se m? kluk hrabe v kundi?ce, ale držela jsem, protože se m? zdálo, že m? prcinka za?íná docela hezky vlhnout a svrb?t. Dv?ma prsty rozchlípl mé stydké pysky a nahlédl dovnit?.
„Maruš, ona je ješt? opravdu panna, jako ty!?“ ?ekl ji Michal.
„Vždy? jsem ti to ?íkala, tys m? nev??il?“ odpov?d?la mu Ma?enka.
Že by nebylo špatné ji v této pozici odpanit?“ ?ekl Michal. „Ani by ji to moc nebolelo a m?la by pokoj!“ ?ekl ji.
Otev?ela jsem zd?šen? o?i a vid?la, jak Ma?enka jen pokyvuje rameny, že neví.
„Jak m? chceš odpanit?“ ?ekla jsem s obavou, že do m? bude chtít zasunout sv?j penis.
„Napíchnu si t? na svého ?urá?ka a zatla?ím ho do tebe!“ ?ekl. „Neboj, nic to není! Jde jen o poprvé a pak už je to jen hezké! Mohli by jsme spolu potom ?asto i prcat!“ lákal m?.
O prcání holky s klukem jsem už n?co slyšela. ?asto se mi o tom zdálo, ale nedovedla jsem si p?edstavit, že bych n?jakému klukovi svoji prcinu nastavila. Te? ji vlastn? má Michal jako na talí?i.
„Když já nevím?“ nejist? jsem se bránila.
„Jo, Klárko je to dobrý nápad, já si pak ?eknu ve škole Emilovi, a? m? té blanky taky zbaví a budeme mrdávat ve trojce.!“ ?ekla Ma?enka. „Od bráchy se já deflorovat nenechám!“ ?ekla.
„Ale, když to bude bolet, tak ho vytáhneš?“ ptala jsem se, smí?ená s osudem, že se dnes nechám odpanit.
„To víš, že jo!“ ut?šoval m? a už se za?ínal p?ipravovat m? ho tam šoupnout.
„Troši?ku ji prcinku polaskej, než ji odpaníš, a? z toho n?co má!“ ?ekla mu Ma?enka.
Jemn? m? prstem zajel na pošt?vá?ek a jemn? m? ho polaskal. Moc se m? to líbilo, bylo to opravdu hez?í než od Ma?enky. Michal se vzáp?tí sklonil k mému rozkroku a já pocítila jeho dech na mé kundi?ce a vzáp?tí m? za?al prcinku lízat. P?i druhém, nebo t?etím líznutí m? p?ejel jazykem po pošt?vá?ku a já vypískla slastí.
„Hezké, vi??“ ?ekla Ma?enka. „Taky mám ráda, když m? líže prcinu!“ dodala.
To už Michal kle?el mezi mými stehny a p?izvedl si m? za zade?ek. Cítila jsem, jek si m? napichuje ne sv?j penis. Ma?enka mu ho navád?la a když jsem ho m?la na krají?ku, chytl m? za boky a narazil si m? na n?j.
Vyk?ikla jsem, protože to velmi zabolelo, ale zajel mu tam celý. Myslela jsem, že ho mám až v žaludku. Nechal m?, abych si na n?j v sob? zvykla a pak se za?al pohybovat. Nejprve pomalu a potom postupn? zrychloval. Brzy m? docela hezky prcal. To už m? bolest p?ešla a bylo m? fajn. Dokonce jsem mu p?írazy op?tovala.
„Né, abys to nast?íkal do ní, mohla by ot?hotn?t!“ varovala ho Ma?enka.
To už, ho ale ze m? Michal vytahoval a st?íkal na b?íško.
„Copak jsem dnešní?“ ?ekl ji a díval se na mé b?íško, kde byla jeho sperma smíchána s mojí krví.
Kundi?ka m? pálila, ale docela jsem byla ráda, že to mám za sebou. Musela jsem potom Ma?ence vylí?it, jaké to je, když mi do t?la proniká ?urák kluka. P?esv?d?ila jsem ji dost, protože za dva dny pozvala Emila a ten ji tu blanku propíchl taky. Spole?n? jsme pak prcaly s r?znejma klukama a moc se nám to líbilo a líbí do dneška.
?asto spolu stojíme na D55, t?eba nás tam jednou potkáte.


Autor Klárka2 19.4.2007
Povídky od autora: Klárka2
přečtena: 32935 x
Průměrná známka: 2.24 dvě po 328 hlasováních.
Ohodnoť povídku: 1.jedna 2.dvě 3.tři 4.čtyři 5.pět

S kamarádkou v lese
Copyright (c) 2004 - 2018 | Sex-Town LTD | Erotické povídky Všechna práva vyhrazena.

TOPlistTOPlist