EROTICKÉ POVÍDKY

Erotické povídky povídka - Cyklista

Úvod » Klasika » Cyklista

Komentáře (0) | Doporučit | Tisknout | 629


CyklistaSychravé počasí a dřevo v krbu ne a ne chytnout. Chalupu jsme koupili v létě, manžel postavil krb a tohle měl být náš první společný víkend bez dětí v lùně přírody. Jenže ho odvolali k poruše nìkam do horoucích pekel, venku poprchává, jsou tam 4?C , v chalupì není o moc víc a to zatracený døevo nechce chytit. Už mám v sobì tøetí grog, na sobì zimní bundu a pøemýšlím, co budu dìlat, když se manžel nevrátí. Do vesnice to je 3 km, nemám tu auto, vlastnì nemám ani øidièák a kola jsme si sem ještì nedovezli. Vybìhla jsem ven naštípat menší kousky polínek. Když jsem je nesla dovnitø, zahlédla jsem u lesa postavu. Nìjaký cyklista. Ale na kole nesedí, nýbrž ho tlaèí. Poèkala jsem chvíli a všimla si, že píchnul. Nìjaký mladý kluk, zachumlaný až po uši, moc jsem z nìj nevidìla. Pozdravil a zeptal se, jestli nemám náhodou soupravu na zalepení duše. Zavrtìla jsem hlavou. Grog ovšem udìlal své a já ho v náhlém popudu pozvala na kafe. Neodmítl. Sotva jsem odložila náruè polínek, naráz jsme oba vyhrkli. Já :“Promiòte, zvu vás na kafe, ale žádné tu nemám“. On naopak:“ Promiòte, já kafe nepiju, radši bych èaj“. Zasmáli jsme se tomu. Voda byla horká. Ani jsem se neptala a nalila sobì i jemu do èaje notnou dávku rumu. Auto neøídí, tak co. Nabídla jsem mu, aby si odložil a usušil obleèení, ale jen pokud se mu podaøí zatopit, jinak to ani nemá smysl. Nevím jak to udìlal, ale než jsme dopili první várku èaje, bylo v místnosti už pøijatelné teplo.Ochucený èaj ho taky uvolnil, tak jsme pøešli do tykání a dozvìdìla jsem se, že je svobodný, že takhle sám jezdí èasto, ale tady prý je poprvé. Nastoupil s kolem ve mìstì do vlaku a vydal se skoro nablint projet novou krajinu. Píchnul v lese a kolo táhl už hodinu. Ptal se na vlak a autobus. Trochu jsem zalhala a øekla, že dnes už nic nejede. Ostatnì k vlaku to bylo nejménì 5 km a o jízdním øádu autobusù jsem nevìdìla nic. Vždy jsme sem jezdili autem. Když manžel zavolal, že se nevrátí, snad druhý den po poledni, nabídla jsem cyklistovi pøenocování. Chvíli se zdráhal, ale já ho mezitím napájela dalším , ještì koncentrovanìjším „èajem“ a tak nakonec souhlasil. Jen zavolal domù, že se zdrží u kamaráda.

Ohøála jsem dovezené jídlo a on zatím vydatnì topil. Shodli jsme se na tom, že oba máme rádi teplouèko. Láhev rumu se už celá rozpustila v èaji a nám úmìrnì tomu i teplu odpadávalo obleèení. Mladík byl velice nesmìlý a tak veškerá iniciativa byla na mnì, což mi vùbec nevadilo. Když jsem si všimla, že je sice v trièku, ale nohy si dává pod sebe, aby je zahøál, nabídla jsem mu horkou koupel. Boiler naštìstí fungoval bezvadnì. Když zmizel v koupelnì, chvíli jsem vyèkala a pak pod záminkou, že mu nesu osušku jsem opatrnì vlezla za ním. Leknutím se ve vanì schoulil do klubíèka. Pøinesla jsem jemu i sobì do koupelny sklínku èerveného vína, které vystøídalo dopitý rum.

Sedla jsem si na nízkou stolièku a pokukovala po mladíkovi, který se už zase trochu uvolnil. Líbil se mi. Drobnìjší postava, tmavé, nakraouèko støižené vlasy, hnìdozelené jiskrné oèi, špièatý nos, hezký usmìv, který odhaloval bílé rovné zuby. Pøesnì typ, který mì vždy pøitahoval. Pod záminkou, že rovnám osušky jsem se postavila a pøes zrcadlo si prohlédla i zbytek tìla, skrytý za okrajem vany. S uspokojením jsem konstatovala, že má náøadí v pohotovosti. Pak už to šlo ráz naráz. Prostì jsem se zaèala svlékat. Nespustil ze mì oèi, ale neøekl ani slovo, nehnul ani brvou, pokud se nepoèítá cukající ocásek v jeho rozkroku. Než jsem zaèala se svlékáním, zapálila jsem dvì svíèky, které máme porùznu po celé chalupì, protože tu èasto nejde proud. Svìtlo jsem zhasla. Usoudila jsem, že ho nesmím hned zkraje šokovat svými bujnými tvary. Svlékala jsem se pomalu a pozorovala jeho výraz. Nevypadal znechucenì ani odmítavì. Vlezla jsem si k nìmu do vany. Místa tam moc nebylo, ale vešli jsme se. Když jsem se naklonila, abych ho políbila, vystøelil mi jeho jazyk vstøíc. Naklonila jsem se nad nìj a on prakticky sjel na dno. Líbal krásnì. Ústa mu vonìla rumem a èerveným vínem. Mùj citlivý nos zachytil i pøíjemnou vùni pokožky, potu z podpaží i aroma z pubického ochlupení. Vzrušilo mì to. Znám pár pìkných chlapù, kteøí mi ale „ nejdou pod nos“, zkrátka mi vadí jejich osobitá vùnì. Cyklista mi ale vonìl moc pìknì. Pod stehnem jsem cítila pulsující penis. Klekla jsem si a dotkla se ho. Mladík sykl. Bylo evidentní,že je vzrušen tak, že má co dìlat, aby se udržel. Voda vychládala, a tak jsme se rychle umyli a vylezli. Žádný župan jsme na chalupì nemìli, tak jsme si oblékli èásteènì to, co jsme mìli pøedtím. U krbu bylo jak v saunì. Nechtìla jsem ho vést do ložnice, kde byla zima, ale u krbu byla jen dlažba a prkenná podlaha. Napadlo mì naházet na zem matrace z postele a deky. Bylo to hned a cyklista zatím nalil víno. Už se trochu osmìlil a tak mì stáhl na matrace a zaèal mì znovu líbat. Jeho drobné mìkké ruce mi klouzaly pøes òadra k zipu manžestrákù. Ruce se mu trochu tøásly, ale zip otevøel. Kalhotky už jsem nemìla. Cítila jsem opatrné prozkoumávání štìrbinky. Byl jemný jako doktor, vlastnì mnohem jemnìjší. Zajíždìl pomalu dovnitø a bìhem chvilky našel to nejcitlivìjší místo. Tentokrát jsem sykla já a sevøela mu stehny ruku. Chvíli mi obratnì tøel poštìváèek a když se mi z toho zaèínala toèit hlava, jemnì jsem mu vytáhal ruku ze svých kalhot a svlékla jsem ho. Ještì se natáhl pro polínko a pøihodil ho do krbu. Položila jsem ho na zem a tentokrát jsem já prsty studovala jeho tìlo. Vztyèenému, notnì orosenému stožáru jsem se vyhýbala. Pak jsem se bez varování sehnula a jemnì ho uchopila mezi rty. Špièka jazyka olízla slanou rosu, obkroužila obnažený žalud a zaboøila se trochu do dírky.

Zvedla jsem hlavu. Mladík mìl pootevøená ústa a blažený výraz v oèích. Když jsem se chtìla sehnout zpìt, zadržel mì. Prý by asi hned vystøíkl, je už moc nadržený. Poprosil mì, zda smìl ochutnat mou mušlièku. Svlékla jsem si kalhoty a pohodlnì se opøela o stìnu vedle krbu. Zavøela jsem oèi a vnímala pøejemné obnažení poštìváèku obratnými prsty a vlhký a horký dotek jazyka. Zvrátila jsem rozkoší hlavu a zadívala jsem se na døevìnou stìnu. Sloužila jako vìšák na vysušení obleèení. Umì tvarované háèky jsme však s manželem velice peèlivì vybírali a mì napadlo, zda mladík tuší k èemu všemu jsou ještì dobré. Zatím se èinil mezi mými roztaženými stehny. Chytila jsem se háèkù, které byly v nižší øadì nade mnou. Zaplavovaly mì vlny rozkoše, každá další mì vždy hnala výš a výš k vrcholu. Byl tak šikovný. Jemné prsty kroužili uvnitø jeskynì a brzy našly skrytý bod, jazyk neúnavnì hladil a týral poupátko na povrchu. Už jsem to nechtìla krotit a poddala je horkému orgasmu. Sotva jsem trochu popadla dech, všimla jsem si, že mladík otírá ústa a ruce papírovým kapesníèkem a pode mnou se notná kalába. Našel prsty bod, která spouští støíkání a já si toho ani nevšimla. Ale zøejmì mu to nevadilo. Teï byla øada na nìm. Vzala jsem si úplnì zmáchaný penis do úst a chvíli ho sála a jemnì kousala. Pak jsem si klekla na všechny ètyøi a nabídla se mu zezadu. Vsunul ho do mì s rozvahu a chvíli se uklidòoval. Mìla jsem obavy, aby hned nevytekl, ale mìl to pod kontrolou. Narážel do mì notnou chvíli, jen s malými pøestávkami na zklidnìní. Užívala jsem si vrcholu, který u mì témìø neopadl. Prohýbala jsem se jako koèka a svírala vagínou jeho úd, pokud on sevøel rukama mé boky a hýždì. Ohlásil konec a jeho semeno mi støíklo na záda, ale èást také nìkam pøes rameno na podlahu. Padli jsme na matrace. Nalil víno a ještì pøiložil. Byla už hluboká noc. Po chvíli povídání o všem možném jsem rukou zablikla do jeho klína. Nemusela jsem ten malý stožár dlouho pobízet aby se znovu vztyèil. Tentokrát to byla pomalá a dlouhá klasika tváøí v tváø s nekoneèným a závratným líbáním. Ani nevím kdy jsme usnuli tam, kde jsme se celý veèer milovali.

Probudil mì chlad. Ta žena už vedle mì neležela. Trochu mì bolela hlava, vypili jsme toho požehnanì. Ale veèer to byl nádherný. Cítil jsem se jako paša. Po takové pauze a nevalné samoobsluze to byla skvìlá zmìna. Zaslechl jsem hovor. Tedy spíš telefonování. Moje hostitelka nìkomu telefonovala. Asi manželovi.Nerozumìl jsem, ale hovor to byl dlouhý. Co když se vrátí døív než nahlásil. Nechtìl jsem ženì udìlat nìjaký malér a sobì ostatnì taky. Rychle jsem se oblékl a chtìl jsem se rozlouèit. Žena se vrátila s úsmìvem a na podnose nesla snídani. Prý manželovi o mém maléru s kolem øekla a on pøiveze novou duši. Poprosila mì abych zatopil, což jsem rád udìlal. Snídanì byla vydatná a pøišla mi k chuti, ono taky bylo skoro poledne. Ještì než jsem dopil èaj, zabrzdilo pøed chalupou auto a vystoupil vousatý hubený muž. Má hostitelka mu šla naproti. Nevím, co si povídali, mohl jsem sledovat jen jeho výraz, který se mìnil z tázavého na napjatý a postupnì pobavený. Zjevnì o nìco žadonila a on po chvíli pøitakal. Do chalupy už vstoupil s úsmìvem a podal mi ruku. Když jsem zaèal vysvìtlovat proè jsem tam, zarazil mì. Prý si ten pobyt odpracuji, že jsem domluven s jeho ženou. Nevìdìl jsem, co to má znamenat. Žena se smála a požádala mì, abych ještì jeden veèer strávil s nimi. Že mì v mém vìku urèitì maminka neseøeže. Nakonec jsem svolil, ale pocit jsem mìl prapodivný. Matrace paní domácí uklidila ještì pøed snídaní, ale bylo mi divné, že se její manžel neptal, kde jsem spal. Po obìdì mi pomohl vymìnit prasklou duši a pak jsme hráli karty. Jakmile se zaèalo smrákat, do ženy vstoupil nìjaký neklid. Dívala se dlouze na svého manžela, kradmo na mì a já se zaèal potit. Pak to její manžel na mì vybalil. Mluvil klidnì, nevzrušenì, jako by mì žádal, abych mu pomohl naštípat døíví. Chtìli se mnou zkusit trojku, takže mi došlo, že se jeho žena asi netajila ani s tím, že se mnou strávila bouølivou noc. Nahrnula se mi krev do hlavy, údery srdce jsem cítil až v krku a ve spáncích. Øekl jsem si proè ne, tøeba to už nikdy nezažiji. Èekal jsem, že se postìhují ke krbu opìt matrace, ale nic takového se nedìlo. Žena je šla vykoupat a její manžel pøipravoval nìjaké jídlo. Požádal mì o pøípravu stolu. Ptal se mì, jaký se mi líbí sex. Nemìl jsem chu se moc rozpovídávat a on nenaléhal. Jen naznaèil, že jeho žena mívá zvláštní choutky a abych se nièemu nedivil. Èemu? Vèera mi pøipadala úplnì normální. Zaèali jsem veèeøet a on ji vystøídal v koupelnì. Chtìl jsem se jí zeptat jak si to pøedstavuje, ale usmívala se s prstem na ústech. Neøekla ani slovo. Rum už na stole nebyl, jen dobré èervené víno, což mì ani moc neuvolnilo. Když se vrátil z koupelny její manžel, poslali tam mì. Hlavou se mi honily rùzné pøedstavy a trochu i strach. Když jsem se vrátil do vytopené místnosti, byla tam témìø tma. Osvìtloval ji jen oheò v krbu a petrolejka na stole. Ženu jsem nevidìl. Jen jeho. Sedìl v køesílku a popíjel víno. Udìlal jsem krok za øímsu krbu a tam jsem ji uvidìl. Nahá postava pøipoutaná dùmyslnì øetìzy k vìšákové stìnì. Teprve teï mi došlo, proè mají na stìnì háèky a úchytky tak porùznu rozmístìné. Mìla roztažené nohy, takže její postava tvoøila písmeno X.

Na oblièeji mìla péøovou masku, která ji zcela zakrývala oèi i ústa. Nevìdìl jsem v první chvíli, jestli je tam vùbec dobrovolnì, ale pak jsem si všiml uvolnìného postoje a oddychl jsem si. Na sobì mìla punèochy , podvazkový pás a boty s jehlovými podpatky. “ Líbí?“ ozvalo se mi za zády. Jen jsem kývl, protože jsem mìl v ústech úplnì vyschlo. Už vèera jsem si všiml, že je žena zcela vyholená, dnes na podbøišek pøibyla ještì nìjaká kresba. Jakoby tetování nìjakého arabského ornamentu. Na výrazných bradavkách mìla klipsy, které byly spojeny tenkým øetízkem. „ Prosím, dìlej si s ní co chceš. Ale neodvazovat,“ slyšel jsem jejího muže. Napil jsem se z podané sklenky. Asi ucítil mou nervozitu a povzbudivì se na mì usmál. Pak jsem pøistoupil blíž. Sytì rùžové bradavky jako by se chtìly vzdálit z òader. Promnul jsem je mezi prsty a dával pozor, abych neshodil klipsy. Zakòourala a zavlnila se. Cítil jsem, jak jsou mi zase kalhoty malé. Chtìl jsem ji políbit na ústa, ale pøes masku to nešlo. Políbil jsem ji tedy na krk, klíèní kosti a klouzal níž. Když jsem narazil na kovovou klipsu, opatrnì jsem ji sundal a sál vztyèenou osvobozenou bradavku. Pak jsem klipsu vrátil zpìt. Sklouzl jsem na bøicho a k onomu znaku. Byl asi namalovaný. Vyhnul jsem se mu, abych ho nerozmazal. Líbal jsem jí stehna a rukou se prodíral ke štìrbince. Pokud jí to pouta dovolily, roztáhla ještì víc nohy. Najednou jsem ucítil za sebou pohyb. Její manžel se zvedl a mì odsunul. Uvolnil ji jednu ruku a pak nohu a otoèil jí oblièejem ke stìnì. Opìt ji tak pøipoutal. Bez øeèí mi podal kožené dùtky. „ Má to ráda, neboj,“ øekl mi a opìt si sedl. No tohle!! Sebral jsem odvahu a zlehka švihl. Nic se nedìlo. Žena se ani nepohnula. Spíš se mi zavlnilo v kalhotek a já zjistil, jak mì tahle situace vzrušuje. „ Víc!“ zavelel její manžel. Bál jsem se jí ublížit, ale brzy jsem poznal pravou míru. Po té správné se zavlnila, když jsem to pøehnal, strnula. Na zádech, a na pùlkách , vykukujících zpod podvazkového pasu se zaèaly objevovat rùžové pruhy. Zaèal se v poutech zmítat, ale bylo vidìt, že je to souèástí hry. Její manžel byl úplnì klidný. Vlastnì jsem si to myslel. Když jsem se otoèil, zjistil jsem, že už v ruce netøímá sklenièku, ale svùj osvobozený a nabìhlý úd. Systematicky si hladil vlhký žalud a nespouštìl oèi z postavy své ženy. Nevìdìl jsem jak mám dál pokraèovat. Potøeboval jsem ten svùj klacek taky poøádnì uchopit, nebo ho nìkam vnoøit. Jako by mé váhání cítil, muž vstal a nabídl mi své místo. Sám se svlékl a uvolnil své natìšené mužství. Sáhl do krabice, co stála na stole a vytáhl tenké chirurgické rukavice. Když žena uslyšela typický zvuk navlékaných rukavic, zaskuèela a strnula. Vidìl jsem, že se jí stáhly k sobì hýždì a svaly na nich se zachvìly. Manžel si stoupl za ni tak, abych dobøe vidìl a pohladil ji po zádech a zadnici. Stáhla se ještì víc. Zacukala i pouty na rukou. Natáhl se a pøepnul jí pouta na rukou o notný kus dolù na nižší úchytky. Potom jí uvolnil pouta na nohách a posunul nohy dál od stìny. Zatlaèil na záda a žena se poslušnì ohnula v pase. Roztáhl jí nohy a stoupl si ze strany. „Pojï mi pomoci“, zakýval na mì. Srdce v krku mi nedovolovalo ani polknout. Poslušnì jsem vstal a muž mi naznaèil, že jí mám roztáhnout od sebe pùlky. Cítil jsem èùrek svého roztoužení, jak mi stéká po stehnì. Ještì chvíli a snad vyteèu a to jen pøi pohledu na ten široký a oblý zadek. Její manžel si navlhèil prst na svém, také notnì mokrém penisu a zaèal jím kroužit kolem kakaové dírky své ženy. Prohnula se v pase a vyšpulila ji na nás ještì víc. Pokraèoval a já jsem vidìl jak jí mušlièka vlhèí a nalévá se. Vzrušením jsem jí zatínal nehty do zadku, ale asi se jí to líbilo. Prst jejího manžela se noøil pomalièku dovnitø. Chvíli tam pumpoval a když jsem cítil napìtí v jejích svalech a snahu se stáhnout, nechal toho. Kývnutím mi naznaèil, a si sednu pod ni a vystrèením jazyka mi dal za srozumìnou, co jí mám dìlat. Nemusel mì prosit. Na jazyk mi skanula teplá rosa z její kvìtinky. Zduøený poštìváèek jsem nahmátl jazykem hned. Žena zaèala mòoukat jako koèka. Jen mì mrzelo, že jí nevidím do tváøe. Snažil jsem se kmitat jazykem co nejrychleji, ale muž mì umírnil.“ Pomalu, pøíteli. Sleduj!“ Do mušlièky jí vnoøil dva prsty a zaèal s nimi kroužit. Chvíli jsem se jen díval, ale opak jsem se vrátil k lízání. Ruce zaèaly hladit její stehna a pevná lýtka, pravá ruka pomáhala roztáhnout stydké pysky. Cítil jsem zmìnu. Mušlièka se jakoby otevøela a na jazyk mi skanula šáva zvláštní chuti. Muž jí vnoøil prsty hloubìji, pøidal na tempu a ukazovák druhé ruky si našel cestu do zadeèku. Pak to zaèalo. Pøi prvním výstøiku jsem se lekl a ucukl. Žena chrlila proudy šávy, èásteènì jí tekly po stehnech, èásteènì støíkaly mimo. Rozpálilo mì to a bez ohledu na to, jak budu zmáèený, jsem dorážel jazykem na poštìváèek, ale také do hlubin vagíny. Žena zaèala køièet. Nejprve tlumenì, pak s plnou vervou. Byly to neartikulované prvotní skøeky hluboké rozkoše. Muž mi podal ruku a zvedl mì z podlahy. Nabídl mi mušlièku své ženy. Rychle jsem shodil ze sebe zbytek obleèení a ponoøil se do ní zezadu. Mušlièka jí ještì pulsovala po pøestálém, èi ještì probíhajícím orgasmu a ona se mi prakticky na úd narážela sama. Nešlo to vydržet. Pár vteøin a v momentì, když jsem chtìl ptáka vytáhnout a skropit jí zase záda, muž mì pøidržel a celá dávka semene šla ženì dovnitø. Nenechal mi ani èas na vydechnutí, skoro mì odhodil a zaujal mé místo. Jen jsem zahlédl, jak z ženy prýští mé semeno a její šáva. Pøirážel do ní skoro brutálnì, rukama jí drásal záda a zadek. Žena se zmítala v poutek, které mìla už notnì zaøíznuté do zápìstí. Muž se do ní nevyprázdnil. Vystoupil z ní, pøešel k jejímu oblièeji a nabídl jí svùj penis do úst. Musela dost krkolomnì otoèit hlavu, aby ho mohla celý pohltit, ale podaøilo se. Podíval jsem se dolù a zjistil, že mùj mazlík ani nespadnul. Díval se vzrušenì se mnou. Muž jí chytil za hlavu a vrážel jí svùj klacek hluboko do úst. Pak strnul, oblièej se mu zkøivil a já vidìl, jak jí z koutku úst vytéká jeho semeno dolù na dlažbu.

Ženu odvázal a ona odešla do koupelny. My dva jsme padli na køesílka a zpracovávali své dojmy. Muž dolil víno a nabídl mi i minerálku. Teprve teï jsem zjistil, jakou mám žízeò. Žena se vrátila v dlouhých volných šatech. Umytá, usmìvavá a zrùžovìlá. Pohladila svého muže a mì políbila. „Tak pánové, nìco pojíme, pak se jdìte opláchnout a budeme støídat“, øekla nìkam ke stropu……

Požádala manžela , aby odtáhl bytelnou dubovou lavici od stolu, sundala z ní mìkký potah a nechala ji postavit doprostøed místnosti. Pak se na mì oba podívali. Zaèalo mi to docházet. Už jsem se nebál, jen se mi napìtím a vzrušením rozbìhlo srdce rychleji. Položili mì na lavici na záda. Ruce mi žena navlékla do pout a natáhla dozadu, kde pouta zajistila za nohy lavice. Nohy jsem mìl spuštìné na zem obkroèmo pøes lavici, takže jsem mìl roztažená stehna. Manžel donesl vysokou stojací lampu a rozsvítil ji. Prudké svìtlo mì oslnilo, protože mi svítilo pøímo do oèí. Najednou jsem si pøipadal jako na operaèním nebo pitevním stole. Svìtlo fungovalo tak, že jsem byl vidìn do nejmenšího detailu, ale já prakticky nevidìl nic a ostrost svìtla mì nutila zavøít oèi. Slyšel jsem øinèet nìjaký øetìz a vzápìtí ucítil jeho chlad na bøiše. Obtoèili mi ho kolem tìla a zámkem zajistili pod lavicí. Byl jsem nehybnì pøikurtován a prožíval jsem zvláštní pocit. Nikdy jsem v takové situaci nebyl. Cítil jsem smìsici strachu, možná i paniky z nehybnosti, ale na druhou stranu bylo na tom nìco atavistického, nìkde v hlubinách svého vìdomí mi byla ta odevzdanost velice pøíjemná. Vše se dìlo pomalu a s rozvahou a ty pauzy mezi každým úkonem jen jitøili mé stoupající vzrušení. Penis trèel nehybnì ke stropu a neustále ronil provazy vzrušení. Cítil jsem jakousi neurèitou bolest nìkde v oblasti prostaty. Žena se nade mnou sehnula s po sráživém polibku, kdy mi špièatým jazykem projela celá ústa , mi na bradavky pøipnula klipsy, které mìla pøedtím ona. Zabolelo to, ale pøíjemnì. Uvìdomil jsem si jak nezøetelná a kolísavá je hranice mezi bolestí a rozkoší. Chvíli se na mì dívala a pak se odešla napít. Vymìnili si s manželem pár nezøetelných pokynù a nyní pøistoupil ke mnì on. Držel v ruce širokou zapálenou svíci. Z druhé strany lavice se postavila žena a ta mìla v ruce jakousi rákosku. Bez øeèí ukázala na mé bøicho a vzápìtí jsem tam ucítil palèivost, protože mi tam muž kápl horký vosk. Syknul jsem, ale opìt jsem si uvìdomil, že to mé vzrušení ještì posílilo. S napìtím jsem èekal kam žena ukáže dál. Kapky, ba i pramínky horkého vosku zamíøily na postupnì na hruï, krk, bradavky, pupík, stehna, podbøišek a nakonec na penis a jeho obnažený a citlivý žalud. Když jsem o této metodì slýchal, myslel jsem si jak je šílenì bolestivá. Zjistil jsem ale, že záleží na výšce kápnutí. Èím výše držel muž svíci, tím byl dopadající vosk chladnìjší. I když jsem každé kápnutí výraznì cítil, nikdy to nebylo nesnesitelné.

Muž odložil svíci a žena se mì zaèala dotýkat rákoskou . Objíždìla jejím koncem rozbolavìlé bradavky, nadzvedávala povlaky vosku v chloupcích podbøišku a jemnì pošvihával po penisu. I když byl prakticky celý zalit do ztuhlého vosku, ronil šávu dál. Žena odložila rákosku a vzala do ruky velký nùž. Opìt chvíle zdìšení, ale jen do doby, než mi s ním zaèala opatrnì jezdit po tìle. Nùž byl zjevnì vytažený z lednièky, protože byl neuvìøitelnì studený a jeho doteky u mnì vyvolávaly husí kùži. Chvíli mi pøikládala ledové ostøí plošnì na slabiny, pak špièkou „obkrajovala“ bradavky a koøen penisu. Když nùž odložila, èekal jsem co bude dál. Pøistoupila ke mnì od hlavy a obkroèmo se mi postavila svým rozkrokem nad oblièej. Vyhrnula si šata a zlehka dosedla. Nos se mi zaboøil do její jeskyòky a nemohl jsem ani pootoèit oblièej. Ostatnì jsem ani nechtìl. Malinko se pozvedla a já bez pobídnutí vysunul smìrem k ní laèný jazyk. Dotýkal jsem se nalitých pyskù s posvátnou úctou. Nezøetelnì jsem zahlédl jejího manžela jak k ní pøistoupil zezadu a laská jí obìma rukama òadra. Jasnì jsem vnímal, že lízání není bez odezvy. Poštìváèek nehmatatelnì zvìtšil a vystoupil, pysky se ještì více nalily a rozevøely. Žena zaèala slastnì sténat. Ona se sehnula a uchopila do úst voskem obalený žalud. Jemnì ho sála a obkružovala jazykem. Pøidal jsem na intenzitì lízání. Také jsem ji jemnì kousal do poštìváèku. Když jsem si myslel, že už brzy dospìje k vrcholu, najednou se vztyèila pøekotnì slezla. „Otoè ho,“ zachraptìla smìrem k manželovi. Ten mi uvolnil nohy a øetìz kolem pasu a pøekuli mì na bøicho. Ruce zùstaly tak, jak byly, takže jsem je mìl pøekøížené. Moc pohodlné to nebylo. Znovu mi upevnil øetìz kolem pasu a lavice.Rozkroèené nohy nechal volnì na zemi. Hrany lavice mì tlaèily do slabin a bokù. Než jsem si to staèil vše uvìdomit, dopadly na mùj zadek rány rákoskou. Štíplo to a já zatnul zuby. Nevím proè, ale vzpomnìl jsem si na pár výpraskù v dìtství. Rány dopadly na záda i zadní stranu stehen. I když nabývaly na intenzitì, bolest se relativnì zmenšovala. Pak rány ustaly. Žena se postavila pøede mne, abych na ni vidìl a natírala si ruce nìjakým krémem. Pak jsem cítil hrubé a velké ruce jejího manžela na zadku. Položil je na mé pùlky a zaèal je roztahovat od sebe. Mìl jsem z toho divný pocit. Nikdy takhle intimnì na mì muž nesahal, když pominu pár lékaøù v nemocnici. Kolem mého koneèníku jsem ucítil chladné a jemné prsty ženy. Nejdøív jen tak kroužily kolem. Uvolnil jsem se a prožíval ten pocit, který zaèal být pøíjemný. Pak se jeden prst vnoøil dovnitø. Tahle oblast byla vždy pro mì tabu, tak jsem se nejdøív musel vypoøádat s protichùdnými pocity a zbavit se zábran. Ale šlo to docela rychle. Druhou ruku žena podstrèila pod mùj klín a uchopila zoufalého ptáèka. Tøela mi žalud a zároveò pronikala hloubìji do mých útrob. Aniž jsem to mohl ovlivnit, najednou mìla dlaò plnou mého semene. Pak mì zaèala horeènì odpoutávat a manžel jí pomáhal. Sedl jsem si a díval se na své tìlo pokryté škrábanci a voskem. Nenechala mì dlouho pøemýšlet. Pøehnula se pøes lavici, ale zády. Ruce a nohy mìla spuštìné dolù a hlavu vyvrácenou. „Chci ještì lízat,“ zaškemrala. Okamžitì jsem poklekl a dal se do díla, které pøed chvílí sama pøerušila. Manžel jí hnìtl bradavky na napnutých prsou a za chvíli mi skrápìla jazyk a bradu svým sekretem. Vrchol mìla hluèný a divoký. Manžel do ní vstoupil a vzápìtí jí skrápìl bøicho várkou hustého semene. Pak s otoèila a mnì se nabídla zase zezadu. Kolík už jsem mìl pøipraven k akci a protože jsem byl vybitý, dlouho jsem si to vychutnával. Škrábal jsem jí pøitom záda a když mi její manžel nabídl do ruky rákosku, také jsem ji použil. Pøi každém šlehnutí jsem cítil, jak se uvnitø stahuje.

Matnì si vybavuji, že jsme ještì mockrát zmìnili polohu, na muèící lavici se dostal i její manžel a k ránu jsme vysílením padli na chladnou postel v malé ložnièce. Do mìsta mì vezl její manžel autem. Kolo jsme naložili do kufru, protože bych v tomhle stavu neujel ani kilometr.


Autor Zuzana Th. 9.2.2005
Povídky od autora: Zuzana Th.
přečtena: 10642 x
Průměrná známka: 2.98 tři po 100 hlasováních.
Ohodnoť povídku: 1.jedna 2.dvě 3.tři 4.čtyři 5.pět

Cyklista
Copyright (c) 2004 - 2018 | Sex-Town LTD | Erotické povídky Všechna práva vyhrazena.

TOPlistTOPlist